بایگانی نوشته‌ها


تنها راز برای دستیابی به اهداف و زندگی که شما می خواهید

تنها راز برای دستیابی به اهداف و زندگی که شما می خواهید

من می خواهم راز شماره یک را برای شما تعریف کنم  (که این واقعاً راز نیست) که کسانی را که به اهداف خود می رسند را از دیگران ، جدا می کند ،یعنی جدا کردن کسانی که زندگی مورد نظر خود را می آفریند ، کسانی که در طول زندگی خود تحقق بزرگتر و بیشتری می یابند ،از کسانی که گله می کنند. ، سال به سال همان "اهداف سابق" را تعیین میکنند ، ولی هرگز اهداف خود را محقق نمی کنند، آنهایی که به طور کلی احساس می کنند گیر کرده اند.