خلاصه کتاب علم ثروت یا موفقیت مالی از طریق تفکر خلاق نوشته والاس ولتز :

يك ماده اوليه داراي فكر وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است. اين ماده در حالت اوليه اش در
فواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر ميكند.يك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن انديشه تجسم شده است، به وجود ميآورد.انسان ميتواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به وجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر ميكند.براي اين منظور انسان بايد از ذهنيت رقابت وارد ذهنيت خلاقيت شود. در غير اين صورت نميتواند خود را باذهن بدون فرم كه ذاتاً هميشه خلاق است، هماهنگ كند.
انسان ميتواند از طريق شكرگذاري عميق و خالصانه به منظور تثبيت خواسته هاي خود روي ماده بدون فرم، به طور كامل با آن هماهنگ شود. شكرگذاري ذهن انسان را با شعور برتر متحد ميكند طوري كه انديشه هاي انسان به وسيله ماده بدون فرم دريافت ميشود. انسان فقط به واسطه متحد شدن با ماده بدون فرم و از طريق شكرگذاري عميق و مداوم، ميتواند در فضاي خلاقيت باقي بماند.
انسان بايد يك تصوير ذهني واضح از آنچه ميخواهد داشته باشد، انجام دهد و يا بشود، ايجاد كند و اين
تصوير ذهني را با هدف به دست آوردن در ذهن نگه دارد و عميقاً شكرگذار ذهن برتر باشد كه تمامي علايق او را برآورده ميكند. انساني كه ميخواهد ثروتمند شود بايد اوقات فراغت خود را صرف تفكر براي تكميل
تصوير ذهني خود و شكرگذاري به خاطر تحقق يافتن آن كند. زماني كه تفكر مستمر در مورد تصوير ذهني با ايمان راسخ و شكرگذاري صادقانه همراه شود، استرس بيش از حد بر فرد غلبه نخواهد كرد. اين همان فرايندي است كه بر ماده بدون فرم تأثير ميگذارد و نيروهاي خلاق را به حركت درميآورد.
انرژي خلاق از طريق كانالهاي طبيعي رشد عمل ميكند و تابع نظم اجتماعي و صنعتي است. تمامي آنچه در
تصوير ذهني يك فرد وجود دارد درصورتي كه از دستورالعمل هاي ارائه شده در بالا تبعيت كند و ايمان خود را
از دست ندهد، به سمت او خواهد آمد. آنچه او ميخواهد از طريق راههاي تجارت و بازرگاني موجود به سمت او خواهد آمد.
انسان براي اينكه بتواند آنچه را متعلق به اوست، در زماني كه به سمت او ميآيد دريافت كند، بايد فعال باشد.
فعال بودن زماني تحقق مي پذيرد كه فرد از موقعيت خود فراتر باشد. او بايد هدف خود را كه ثروتمندشدن از ٦٦ طريق واقعيت بخشيدن به تصوير ذهني است، به خاطر داشته باشد. همچنين بايد در هر روز تمامي آنچه را كه ميتواند انجام دهد و نيز مراقب باشد كه هر كار را به بهترين نحو انجام دهد. و بايد نسبت به پولي كه از ديگران دريافت ميكند، استفاده بيشتري را نصيب آنها كند طوري كه هر معامله وسيله اي براي زندگي بهتر باشد. همچنين بايد به قدري روي انديشه پيشرفت تأكيد كند كه همه افرادي كه با او ارتباط دارند در اين انديشه با او سهيم شوند.
مردان و زناني كه به دستورالعمل هاي گفته شده عمل كنند، مطمئناً ثروتمند خواهند شد و ثروتي كه بدست مي آورند دقيقاً متناسب با شفافيت تصوير ذهني، پايداري ايمان و عمق شكرگذاري آنهاست